วงจรรายได้จากการสำรอง/จำหน่ายตัวเครื่องบิน

วงจรรายได้จากการสำรอง/จำหน่ายตัวเครื่องบิน

ในกรณีนี้กิจการประกอบธุรกิจทัวร์และสำรองตั๋วเครื่องบินจากกิจการคู่ค้าที่เป็น ตัวแทนของสายการบิน จุดเริ่มต้นของวงจรนี้เริ่มจาก นักท่องเที่ยวติดต่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เป็นหน้าที่ของแผนก Booking ในการรับสำรองตั๋วเครื่องบินจากลูกค้า แผนกBooking จะติดต่อกับ บริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินที่เป็นคู่ค้าเพื่อเช็ควันที่ เวลา และจุดหมายปลายทางที่ นักท่องเที่ยวต้องการจะเดินทางนั้นมีที่นั่งว่างหรือไม, และสอบถามถึงราคาสุทธิ(Net Price) ที่กิจการคู่ค้าเรียกเก็บกับทางธุรกิจทัวร์ หากมีที่นั่งว่างจะสำรองทางโทรศัพท์ไว้ จากนั้นแผนก Booking จะแจ้งราคาตั๋วเครื่องบินให้แก่นักท่องเที่ยวทราบซึ่งเป็นราคาที่ระบุอยู่หน้าตั๋วเครื่องบิน (Ticket Price) และหากนักท่องเที่ยวตกลงซื้อตั๋วเครื่องบินจะเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยว โดยแผนก Booking จะออกบิลขายทัวร์ให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงิน

(more…)

Read More

วงจรรายได้จากการให้บริการสำรองที่พัก/ขายที่พัก

c (16)

ในกรณีนี้ธุรกิจทัวร์เป็นตัวแทนสำรองที่พักให้แค่ตัวแทนจัดทัวร์ ซึ่งจุดเริ่มด้นของ วงจรนี้เริ่มต้นจากนักท่องเที่ยวติดต่อคับธุรกิจทัวร์ว่าต้องการสำรองที่พักหรือซื้อที่พักใน โรงแรมต่างๆ แผนก Booking มีหน้าที่ให้บริการและให้ข้อมูลรายละเอียดของโรงแรมต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการพัก เช่น รายละเอียดของห้องพักของแต่ละโรงแรม ราคาของห้องพักแต่ละ ประเภท ราคาห้องพัก เป็นด้น

หลังจากนักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจเลือกโรงแรมที่ต้องการพักแล้ว แผนก Booking จะติดต่อ คับทางโรงแรมว่ามีห้องพักตามที่นักท่องเที่ยวต้องการว่างหรือไม, และหากทางโรงแรมแจ้งว่ามี ห้องว่าง แผนก booking จะสำรองห้องพักคับแผนก Reservation ของโรงแรมทางโทรศัพท์ จากนั้นแผนก Booking จะเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยออกบิลขายทัวร์ให้แก,นักท่องเที่ยว

จากนั้นแผนก Booking จะติดต่อคับตัวแทนจัดทัวร์โดยแจ้งให้คับตัวแทนจัดทัวร์ ทราบว่ามีนักท่องเที่ยวซื้อที่พักคับทางธุรกิจทัวร์ และขอให้ตัวแทนจัดทัวร์ออกใบจองที่พัก (Voucher)!นนามของตัวแทนจัดทัวร์ และส่งโทรสารใบจองที่พักนี้ให้แค่ธุรกิจทัวร์เพื่อที่ ธุรกิจทัวร์จะได้ส่งใบจองที่พักนี้ไปยังโรงแรมที่นักท่องเที่ยวพัก เพื่อยืนยันการจองการเข้าพัก ของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจะใช้บิลขายทัวร์ที่ทางธุรกิจทัวร์ออกให้เป็นหลักฐานใน การเข้าพักคับทางโรงแรมจากนั้นแผนก Booking จะนำเงินที่ได้รับจากการขายที่พักนำส่งให้แก่ผู้มีอำนาจหเอ หัวหน้าแผนกบัญชีพร้อมกับบิลขายทัวร์ ทางผู้มีอำนาจหรือหัวหน้าแผนกบัญชีจะประทับตราคำ ว่า “จ่ายแล้ว” พร้อมกับลงวันที่ที่ได้รับเงินลงในสำเนาบิลขายทัวร์แล้วเก็บเข้าแฟ้ม แผนกการเงิน จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบกับสำเนาบิลขายทัวร์ในแฟ้มของผู้มีอำนาจหรือหัวหน้าแผนกบัญชีว่า ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม, และหากตรวจสอบแล้วว่าผู้มีอำนาจหรือหัวหน้าแผนกบัญชี ประทับตรา “จ่ายแล้ว” แผนกการเงินจะจัดทำใบสำคัญรับเงิน เพื่อให้หัวหน้าแผนกบัญชีทำการ เซ็นต์อนุมัติการรับเงิน เมื่อแผนกการเงินได้รับใบสำคัญรับเงินจากหัวหน้าแผนกบัญชีจะออก ใบกำกับภาษีขายให้แก,นักท่องเที่ยวสำหรับเงินค่าที่ทักที่ได้รับ (more…)

Read More

วงจรรายได้ค่าขนส่งที่ได้รับเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต

c (15)

วงจรนี้เริ่มด้นจากการที่แผนก Booking ได้รับสำรองการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวทาง อินเตอร์เนทหรือได้รับการจองจากนักท่องเที่ยวโดยตรง เมื่อได้รับสำรองการรับ-ส่งจากนัก ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจ่ายชำระค่าขนส่งให้แค่ธุรกิจทัวร์โดยตรง แผนก Booking จะออก การนักขายทัวร์ให้แก,นักท่องเที่ยว

จากนั้นแผนก Booking จะนำสำเนานักขายทัวร์ส่งให้แผนก Operation แผนก Operation จะแจ้งงานให้แก,มัคคุเทศก์และคนขับรถโดยแจ้งทางโทรศัพท์ และจัดทำใบ Job Order เป็นหลักฐานในการแจ้งงาน

เมื่อมัคคุเทศก์ได้รับใบงานจากแผนก Operation จะไปรับนักท่องเที่ยวจาก สนามบินหรือสถานีรถไปเพื่อส่งไปยังที่พัก ระหว่างที่มัคคุเทศก์ไปรับนักท่องเที่ยวจากสนามบิน หรือสถานีรถไฟ มัคคุเทศก์จะใช้ความสามารถทางด้านภาษาให้ข้อมูลการท่องเที่ยวแก,นักท่องเที่ยว เพื่อทำการเสนอขายทัวร์ และเมื่อนักท่องเที่ยวตกลงซื้อทัวร์ มัคคุเทศก์จะออกนักขายทัวร์ให้แค่ นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเข้าสู่วงจรรายได้จากการให้บริการทัวร์ที่ได้รับชำระเป็นเงินสดหรือบัตร เครดิตต่อไป

เมื่อมัคคุเทศก์ได้ให้บริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์มี หน้าที่จัดทำใบรายงานมัคคุเทศก์เพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และเมื่อมัคคุเทศก์ ได้รับเงินค่ารับ-ส่งนักท่องเที่ยว (Transfer) จากนักท่องเที่ยวแล้วมีหน้าที่นำเงินส่งให้แค่ผู้มีอำนาจ หรือหัวหน้าแผนกบัญชีพร้อมกับสำเนานักขายทัวร์ (more…)

Read More

วงจรรายได้จากการให้บริการขนส่งของบริษัททัวร์

c (17)

วงจรรายได้จากการให้บริการขนส่ง (Transfer) สามารถแบ่งออกเป็น 2 วงจร ดังนี้ 2.1)

รายได้ค่าบริการขนส่งที่ยังมิได้รับชำระ

จุดเริ่มต้นของวงจรรายได้จากการให้บริการขนส่งเริ่มต้นจากแผนก Booking ไต้รับใบงานจากตัวแทนจัดทัวร์ ว่ามีนักท่องเที่ยวทำการสำรองการรับนักท่องเที่ยวจาก สนามบินหรือสถานีรถไฟไปยังที่พัก (Transfer In) และการส่งนักท่องเที่ยวจากที่พักไปยังสนามบิน หรือสถานีรถไฟ (Transfer Out) หากในใบงานที่ไต้รับมีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นปริมาณมากไม่ สามารถใช้รถตู้ในการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และในกรณีที่ธุรกิจทัวร์มีเฉพาะรถตู้หรือรถบัสกลาง (นักท่องเที่ยวไม,เกิน 16 คน) แผนก Booking มีหน้าที่จองรถบัสใหญ่จากกิจการที่ให้บริการรถเช่าที่ธุรกิจทัวร์มีการตกลงทำสัญญาเช่ารถ (Contact) กันอยู่เพื่อนัดหมายวัน เวลา ที่รับ-ส่งนัก ท่องเที่ยว

แผนก Booking จะส่งใบงานไปยังแผนก Operation เพื่อจัดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดมัคคุเทศก์เพื่อให้บริการรับส่งและท่าการเก็บ Voucher Transfer จากนักท่องเที่ยวเพื่อ ใช้เป็นหลักฐานในการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดทัวร์ และแผนก Operation จะท่าการแจ้งงาน ให้แก่มัคคุเทศก์และคนขับรถทราบโดยแจ้งทางโทรศัพท์ และจัดท่าใบ Job Order เป็นหลักฐานใน การแจ้งงาน (more…)

Read More

ทางเดินเอกสารในการดำเนินงานของธุรกิจทัวร์

c (14)

ในการดำเนินงานของธุรกิจทัวร์เป็นการดำเนินงานที่ต้องทำงานร่วมลันระหว่างแผนก ต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อการให้บริการของธุรกิจทัวร์เป็นไปอย่างเป็นระบบ และสามารถ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงการให้บริการทัวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ พื่อเป็นหลักฐานในการ ติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างแผนก ซึ่งธุรกิจทัวร์จะกำหนดทางเดินเอกสารในการ ดำเนินงานของธุรกิจทัวร์เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 วงจร คือ

-  ทางเดินเอกสารของวงจรรายได้และลูกหนี้
-  ทางเดินเอกสารของวงจรค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้

ทางเดินเอกสารของวงจรรายได้และลูกหนี้

เป็นทางเดินเอกสารของวงจรที่เกี่ยวข้องกับรายรับที่ไต้รับจากการให้บริการทัวร์ซึ่ง อาจจะไต้รับเป็นเงินสด หรือไต้รับชำระค่าบริการเป็นบัตรเครดิต หรืออาจจะยังไม,ได้รับชำระเงิน หลังจากการให้บริการสิ้นสุด โดยธุรกิจทัวร์ถือว่ารายการที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเป็นลูกหนี้ของ ธุรกิจทัวร์ วงจรรายไต้แบ่งไต้ตามประเภทของที่มาของรายได้ตังต่อไปนี้

วงจรรายได้จากการให้บริการทัวร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 วงจรดังนี้

รายได้จากการให้บริการทัวร์ที่ยังไม่ได้รับเงิน (more…)

Read More

อุปกรณ์ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจทัวร์

c (8)

อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

ธุรกิจทัวร์หลายแห่งได้จัดทำเว็บไซต์กิจการของตนเองเพื่อแนะนำการให้บริการ ทัวร์ของกิจการเพื่อเผยแพร,สู่สาธารณชนทั่วโลก ซึ่งบุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวสามารถเช้า ชมเว็บไซต์ของธุรกิจทัวร์โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ท นอกจากนี้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปที่ เช้าชมเวปไซต์ของธุรกิจทัวร์สามารถทำการสำรองทัวร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ทไว้ล่วงหน้าโดยมี การจ่ายชำระเงินล่าบริการทัวร์ผ่านทางบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านธนาคาร และอินเตอร์เน็ท ยังมีความสำคัญกับธุรกิจทัวร์ในเรื่องของการสำรองทัวร์ของตัวแทนจัดทัวร์ผ่านทางอีเมล์ ของธุรกิจทัวร์ ในกรณีที่เป็นการเร่งต่วน ไม,สามารถจัดส่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์ได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารคับตัวแทนจัดทัวร์และนักท่องเที่ยวผ่านทางอินเตอร์เน็ทหรือการค้นหา

ข้อมูลเกี่ยวกับการทัวร์เพื่อให้บริการแก,นักท่องเที่ยว การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินบางสายการ บินรวมถึงสายการบินที่ใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส (AMADEUS) มีการใช้อินเตอร์เน็ทเข้ามา ช่วยในการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน ตามที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอินเตอร์เน็ทมีความสำคัญกับ ธุรกิจทัวร์เป็นอย่างมาก (more…)

Read More

Software หรือโปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจทัวร์

c (18)

โดยเป็นโปรแกรมที่บรรจุลงในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจทัวร์ มีตังต่อไปนี้

โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติในการจัดพิมพ์รายงาน หรือเอกสารต่างๆ ธุรกิจทัวร์นำโปรแกรมนี้มาใช้งานสำหรับงานจัดทำเอกสาร จดหมายขอ ราคา หรือพิมพ์หนังสือตอบรับต่างๆ ซึ่งโดยปกติทั่วไปคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีโปรแกรมนี้ให้ เรียกใช้งานได้อยู่แล้ว

โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติใช้ในทำงานเอกสารที่ เกี่ยวคับตาราง เอกสารต่างๆ รวมถึงตัวเลข ซึ่งธุรกิจทัวร์นำโปรแกรมนี้มาใช้งานในส่วนของ แผนก Operation ใช้ในการจัดทำตารางงานของมัคคุเทศก์และคนขับรถ นอกจากนี้ยังเหมาะแก่ การใช้งานของแผนกบัญชี เนื่องจากโปรแกรมตังกล่าวมีเมนูเกี่ยวคับการคำนวณให้เลือกใช้เช่น การรวมผลรวม สูตรในการคำนวณต่างๆ เป็นต้น

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ธุรกิจทัวร์นำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ บัญชีที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปมาใช้ในการจัดทำบัญชี เนื่องโปรแกรมช่วยอำนวยความสะดวก ในการจัดทำบัญชี ทำให้การจัดทำบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีระบบการ บันทึกบัญชีจนถึงการจัดทำรายงานทางการเงินในโปรแกรมเดียว จึงเป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจ ทัวร์ที่มีปริมาณรายการค้าที่น้อยจนถึงปานกลาง เพราะหากเป็นธุรกิจทัวร์ที่มีปริมาณ รายการค้ามาก และนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีนี้ไปใช้จะล่อให้เกิดความยุ่งยากในการ กำหนดรหัสบัญชี และหากจัดพิมพ์สมุดบัญชีต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินออกมา จะมีปริมาณเอกสารที่มาก ซึ่งหากวงจรรายการค้าของธุรกิจทัวร์ขนาดใหญ่ที่มีความสลับ ซับซ้อน และมีความยืดหยุ่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีนี้จะไม,สามารถรองรับไต้ รายงาน ทางการเงินที่จัดทำออกมาจะไม,สะท้อนผลการดำเนินงานของกิจการที่แท้จริง ดังนั้นธุรกิจทัวร์บางแห่งที่มีขนาดของกิจการค่อนข้างใหญ่และมีรายการค้าที่มีปริมาณมากจะทำการลงทุนในด้าน ของระบบบัญชี กล่าวคือ จะทำการจัดจ้างโปรแกรมเมอร์พร้อมทั้งสำนักงานบัญชีมาวางระบบ บัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำโดยเฉพาะของแต่ละกิจการ (more…)

Read More

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ธุรกิจทัวร์นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

c (9)

ในยุคสมัยของโลกากิวัฒน์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในด้านของความรวดเร็ว สะดวกและเป็นระบบ มากยิ่งขึ้น ธุรกิจทัวร์ก็เช่นกันเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ของกิจการต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ธุรกิจทัวร์นำมาใช้ ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

ธุรกิจทัวร์ไต้มีการนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต้านต่างๆ ของ ธุรกิจทัวร์ดังนี้ งานต้านแผนก Operation มีนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อช่วยในการจัดงานให้แก่ มัคคุเทศก์และคนขับรถพร้อมกับการพิมพ์ใบ  Job Order  เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งงานให้แก่ มัคคุเทศก์และคนขับรถ เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลไต้มากช่วยประหยัดในเรื่องของ ปริมาณเอกสารที่เป็นกระดาษที่มีปริมาณมาก สามารถเก็บข้อมูลไต้นาน และสามารถเรียกดูข้อมูล ไต้ตลอดเวลา รวดเร็ว

งานต้านแผนก Booking มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจทัวร์ที่ให้บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้กับระบบจองตั๋วเครื่องบิน AMADEUS หรือระบบจองตั๋วเครื่องบินระบบ อื่นๆ นั้น ต้องมีคุณลักษณะที่สามารถเข้ากันไต้ในเรื่องของความเร็ว ความจำของเครื่องและต้อง เหมาะสมกับระบบการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินนั้นด้วย

งานด้านแผนกบัญชีและการเงิน มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการ จัดทำบัญชีของธุรกิจทัวร์ ทั้งธุรกิจทัวร์ที่จัดทำบัญชีด้วยระบบมือ (Manual) คอมพิวเตอร์จะ ช่วยลดภาระของพนักงานบัญชีในด้านของความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำของจำนวนตัวเลขมาก ยิ่งขึ้น ซึ่งแผนกบัญชีสามารถนำโปรแกรมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทำบัญชี เช่น โปรแกรม Microsoft Excel มาช่วยจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย การจัดทำบัญชี แยกประเภท การนำโปรแกรม Microsoft Word มาช่วยในการจัดทำใบแจ้งหนี้ สำหรับธุรกิจทัวร์ที่ใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการติดตั้ง โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานทางต้านบัญชีในส่วน ของการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม การประมวลผลและการออกรายงาน ในส่วนของแผนกการเงินใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์ใบสำคัญรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญจ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของแผนกบัญชีลูกหนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ เก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อรวบรวมรายละเอียดการให้บริการแก,ท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละวันแต่ ละเดือนจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวและรายละเอียดการให้บริการในปริมาณที่มาก ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้บริษัทตัวแทนจัดทัวร์

Read More

สมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้ธุรกิจทัวร์

แบบฟอร์มเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้ เป็นแบบฟอร์มและสมุดบัญชีที่ธุรกิจทัวร์ใช้ในการจดบันทึกและรับรู้รายการในส่วน ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและรายการในส่วนของเจ้าหนี้ ได้แก่

1) สมุดรายวันทั่วไป

เป็นสมุดรายวันขั้นด้นที่ใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจทัวร์ ซึ่งเป็นรายการค้าทั่วไปหรืออาจเป็นรายการที่เกิดขึ้นไม,บ่อยนัก เช่น บันทึกการซื้อสินทรัพย์ บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ บันทึกปรับปรุงบัญชีเมื่อตอนสิ้นงวดบัญชี เป็นด้น (ดังตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ค หน้า 212) (more…)

Read More

แบบฟอร์มเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีของธุรกิจทัวร์

ในการดำเนินธุรกิจทัวร์ก่อให้เกิดรายการค้าทั้งที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายจากการ ให้บริการทัวร์ ซึ่งธุรกิจทัวร์จะมีการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นธุรกิจ ทัวร์จึงมีการออกแบบแบบฟอร์มเอกสารและสมุดรายวันต่างๆ เพื่อใช้จดบันทึกรายการค้าที่ เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจทัวร์ให้เหมาะสม ซึ่งแบบฟอร์มเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจทัวร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

แบบฟอร์มเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องด้านรายได้และลูกหนี้ เป็นแบบฟอร์มและสมุดบัญชีที่ธุรกิจทัวร์ใช้ในการจดบันทึกและรับรู้รายการในส่วน ของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและรายการในส่วนของลูกหนี้ ได้แก่

-  สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย

ในกรณีที่ธุรกิจทัวร์ได้รับชำระค่าบริการทัวร์เมื่อการให้บริการสิ้นสุด ธุรกิจทัวร์จะรับรู้เป็นรายได้ทันที ไม,ว่าจะได้รับชำระเงินแล้วหรือยังมิได้รับชำระเงินโดยที่ ธุรกิจทัวร์จะถือว่าเป็นลูกหนี้ของธุรกิจทัวร์ ในการรับรู้รายได้ของธุรกิจทัวร์จะบันทึก รายการที่เกิดขึ้นลงในสมุดบัญชีที่เรียกว่า “ สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย” ซึ่งเป็นสมุด รายวันเฉพาะที่ใช้สำหรับบันทึกรายการขายหรือการให้บริการทั้งเงินเชื่อและเงินสดโดยแยก ออกเป็นช่องต่างหากออกจากกัน (ดังตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ค หน้า 208) (more…)

Read More